Мэдээ

Капитал банкны нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагааны тойм

  • Хадгаламжийн даатгалын корпораци 2019 оны 4-р сарын 19-ний өдрөөс эхлэн албадан татан буугдсан Капитал банкны харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн 20 сая хүртэлх төгрөгийн даатгалын нөхөн төлбөрийг ХААН Банкаар дамжуулан олгож эхэлсэн . Нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагаа 3 жил үргэлжилж 2022 оны 4 дүгээр сарын 08-ний өдрөөр дуусгавар болсон.
  • Албадан татан буугдсан Капитал банкны 354,260 харилцах, хадгаламж эзэмшигчдэд 44,662,554,578 төгрөгийн нөхөн төлбөр олгохоос 39,642,022,674 төгрөг буюу 88.76 хувийг олгосон байна.

 

  • Хүснэгт . Нөхөн төлбөртэй холбоотой гомдлын мэдээ

 

Хамрах хугацаа

Корпораци шийдвэрлэсэн

БЭХА шийдвэрлэсэн

Хаан банкаар дамжиж ирсэн

Иргэдэд үйлчлэх танхимд ирсэн

БЭХА-д гаргасан, шилжүүлсэн

2019 он

829

34

149

2020 он

6

  

2021 он

1

  

2022 он

 

2

 

 

Нийт

872

149

1,021

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]