АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА Хадгаламжийн даатгалын корпораци Авлага, гомдол хариуцсан мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна.  Ажлын байр: Авлага, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн  Ажиллах нэгж: Нөхөн төлбөр, бүтцийн өөрчлөлтийн хэлтэс  Ажлын байрны зорилго/үүрэг: Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн авлагыг Монголбанкнаас томилогдсон банкны эрх хүлээн авагчтай хамтран ажиллаж барагдуулах, даатгалын нөхөн төлбөр болон санхүүгийн дэмжлэгийн үйл ажиллагаатай холбоотой […]

АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хадгаламжийн даатгалын корпораци Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна. 1. Ажлын байр: Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн 2. Ажиллах нэгж: Эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс 3. Ажлын байрны зорилго/үүрэг: Хадгаламжийн даатгалын сангийн хөрөнгө оруулалтыг Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын бодлого, журамд нийцүүлэн удирдан ажиллах. 4. Ажлын байранд тавигдах шаардлага: • […]

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]