Нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагааны явцын мэдээ

Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулинд зааснаар тухайн банкин дахь нэг иргэн, хуулийн этгээдийн төгрөг ба валютын 20 сая хүртэл төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний харилцах, хадгаламж даатгагдсан байдаг. Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд зааснаар хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөрийг банк татан буугдсан өдрөөс хойш ажлын 10 хоногийн дотор нөхөн төлбөр олгож эхлэх үүрэгтэй […]

MN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]