Core Principles

Core Principles

The report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience (April 2008) pointed out that events during the recent international financial turmoil illustrate the importance of effective depositor compensation arrangements. The report stresses the need for authorities to agree on an international set of principles for effective deposit insurance systems. The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the International Association of Deposit Insurers (IADI) decided to collaborate to develop an internationally agreed set of Core Principles and established a joint working group. They submitted to BCBS and IADI for respective review and approval.

Энэхүү үндсэн зарчмуудын дагуу үнэлгээ хийх аргачлалыг ОУВС, Дэлхийн банк, Европын хороо, Европын Хадгаламжийн даатгагчдын чуулган, ОУХДХ, БХШБХ-тай хамтран 2010 оны 12 сард гаргасан байдаг бөгөөд Олон улсын валютын сан, Дэлхийн банкны FSAP буюу Санхүүгийн салбарын үнэлгээний хөтөлбөр (ССҮХ) хууль тогтоомж, хадгаламжийн даатгалын систем ба түүний практик үр ашгийг үнэлэхдээ үндсэн зарчмыг ашигладаг. 2007-2009 оны дэлхий нийтийн хямрал хадгаламжийн даатгалын системд бодлогын өөрчлөлт авчирсан. Хямралын үе санхүүгийн системд итгэх хадгаламж эзэмшигчдийн итгэлийг бэхжүүлэх нь ямар чухал гэдгийг харуулсан. Олон оронд хадгаламжийн даатгалын түвшнийг нэмэгдүүлж, санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих сангийн хэрэгслүүдийг бэхжүүлсэн бөгөөд зарим улсад шинээр баталгааны хууль гаргасан. Хадгаламж эзэмшигчдийг хамгаалах хэлбэр нь харилцан адилгүй ч бодлого тодорхойлогчид хадгаламж эзэмшигчдийн итгэлийг хадгалан үлдэх нь хамгийн чухал гэдэгт санал нэгдсэн байна. Хямралын нөлөөгөөр олон тооны хадгаламжийн даатгагч нөхөн төлбөр олгох болон бусад өөрчлөн байгуулах арга хэрэгслийг тусган чиг үүргээ өргөжүүлсэн байдаг. ОУХДХ-ны судалгаагаар өөрчлөн байгуулах үүрэг бүхий хадгаламжийн даатгагч байгууллага 2005 оноос 2011 он гэхэд 65 хувиар өссөн байна.

IADI was presented to a joint working group which include representatives from BCBS, European forum of deposit insurers, European Commission, FSB, MF and World bank. The JWG has sought to achieve the right balance between raising the bar for more effective deposit insurance systems and retaining the Core principles continue to accommodate a diverse range of deposit insurance systems.

National authorities are free to put in place supplementary measures that they deem necessary to achieve effective deposit insurance in their jurisdictions. As a result of this review, the numbers of Core principles have decreased from 18 to 16 and,The core principles for the effective deposit insurance systemis approved in November 2014.

The Core Principles are intended as a voluntary framework for effective deposit insurance practices.

The core principles for the effective deposit insurance system

 • Principle 1 – public policy objectives
 • Principle 2 – mandate and powers
 • Principle 3 – governance
 • Principle 4 – relationship with other safety net participants
 • Principle 5 – cross-border issues
 • Principle 6 – deposit insurer’s role in contingency planning and crisis management
 • Principle 7 – membership
 • Principle 8 – coverage
 • Principle 9 – sources and uses of funds
 • Principle 10- public relations
 • Principle 11 – legal protection
 • Principle 12 – dealing with parties at fault in a bank failure
 • Principle 13 – early detection and timely intervention
 • Principle 14 – failure resolution
 • Principle 15 – reimbursing depositors
 • Principle 16 – recoveries
EN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]