Calculating the insurance compensation amount

Calculating the insurance compensation amount

Банк албадан татан буугдахад Хадгаламжийн даатгалын корпорациас хадгаламж эзэмшигчийн тухайн банкан дахь харилцах, хадгаламжийн дансны  нийт 20 сая хүртэлх төгрөгийг нөхөн төлнө. (Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх заалт).

хххх

Нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцож олгохдоо банкны татан буугдсан өдрийн байдлаарх хадгаламж эзэмшигч бүрийн харилцах, хадгаламжийн дансны үлдэгдэл дүн дээр гэрээний дагуу хуримтлагдсан хүүгийн дүнг нэмж, хэрэв тухайн банканд 90 хоногоос дээш хугацаа хэтэрсэн чанаргүй зээлтэй байвал тухайн зээлийг хүүгийн хамт хасаж, үлдсэн мөнгөн дүнгийн 20 сая хүртэлх төгрөгийг нөхөн төлнө.

(deposit*+interest rate) – (loan**+interest rate) ≤ 20 million tugriks
*Savings and deposit accounts
**Only loans that have been expired for more than 90 days

Таны банкан дахь хадгаламжийн дүн 20 сая төгрөгөөс дээш давсан тохиолдолд 20 сая хүртэлх төгрөгийг “Хадгаламжийн даатгалын корпораци”-аас нөхөн олгох ба 20 сая төгрөгөөс дээш давсан мөнгөн дүнг татан буугдсан банкны эрх хүлээн авагчаас нэхэмжлэн авах боломжтой.

Банкны эрх хүлээн авагч “Банкны тухай хууль”-ийн 73 дугаар зүйлд заасан төлбөр барагдуулах дарааллын дагуу таны мөнгийг барагдуулах болно.

 

SINGLE ACCOUNTS
If you have several deposit accounts in the liquidated bank, the insurance compensation shall be estimated from the consolidated amount of all your account balances in the bank as of the bank liquidation date./Article 9 of the Law on Bank Deposit Insurance//

Explanations: 

Name of the deposit account holder: Anar

Deposit type Account type Total account balance
/MNT/
Time deposit /MNT/ 18,000,000
Demand deposit CNY 4,000,000
Demand deposit /MNT/ 500,000
Total account balance   22,500,000
Amount of insured deposits of Anar   20,000,000
Amount of ineligible deposits   2,500,000

Explanation:
Citizen Anar has time and demand deposits in the liquidated Bank A with a total balance of MNT and 22,500,000 CNY. He is entitled to a total reimbursement of up to MNT 20 million from the Deposit Insurance Corporation. However, ineligible ** means that the citizen will receive 2,500,000 MNT from the receiver of the liquidated Bank A.

 

Deposits with joint account
The reimbursement amount for joint account holders will be up to 20 million MNT. Joint account holders must come together in person to receive reimbursement. With the exception of cases where they have provided proof that their ownership percentages are not equal, reimbursement will be split evenly between joint account holders. (Clause 9.4 of Article 9, The Bank Deposit Insurance Law)
Хамтарсан данс дахь эзэмшлийн хувь нь тэнцүү биш гэдгийг нотолсон баримт гаргаснаас бусад тохиолдолд хамтарсан данс эзэмшигчдэд нөхөн төлбөрийг тэнцүү хуваан тооцож олгоно.  “Банкан дах мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4 дэх заалт/
Хуульд зааснаар хадгаламж эзэмшигчийн дангаараа болон хамтарсан дансны эзэмшдэг даатгагдсан хадгаламжийн нийт дүн 20 сая төгрөгөөс илүүгүй байна.
Example №2

Name of the deposit account holder: Bat
Joint holder of the account: Tuya

Deposit type Account type Total account balance
/MNT/
Time deposit Хамтарсан 24,000,000
Харилцах 600,000
Total account balance   24,600,000
БАТЫН ДААТГАГДСАН ХАДГАЛАМЖИЙН ДҮН   10,600,000
ТУЯАГИЙН ДААТГАГДСАН ХАДГАЛАМЖИЙН ДҮН   10,000,000
Amount of ineligible deposits   4,000,000

Explanation:
Citizen Bat held a savings account and current account in the liquidated bank A. He had 600,000MNT in the current account and 24,000,000 MNT in the joint savings account, held with citizen Tuya. Unless the deposit holders present documentary proof of the unequal share of the deposit, the Deposit Insurance Corporation will equally distribute up to 20 million MNT reimbursement to the holders of the deposit.
**4,000,000 MNT that exceeds insurance can be claimed from the bank receiver of the liquidated bank.

 

DEPOSIT OF UNDERAGED CITIZEN

The insurance compensation entitlement of the deposits of the underaged citizen shall not be restricted in relation to joint ownership of the deposit. “Банкан дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.5 дах заалт
Example №3

Name of the deposit account holder: Boldoo /junior /
Joint holder of the account: Munkhuu /Bold’s parent/

Deposit type Account type Total account balance
/MNT/
Хүүхдийн хадгаламж Хамтарсан 30,000,000
Total account balance   30,000,000
БОЛДЫН ДААТГАГДСАН ХАДГАЛАМЖИЙН ДҮН   20,000,000
МӨНХӨӨГИЙН ДААТГАГДСАН ХАДГАЛАМЖИЙН ДҮН   10,000,000

Explanation:
Bold has a 30 million MNT deposit account in the liquidated bank and his father Munkhuu is the joint holder of the account. The Deposit Insurance Corporation shall reimburse up to 20 million MNT compensation to Bold for his deposit account. As the holder is underaged, his father Munkhuu shall be entitled to receive the insurance compensation on behalf of his son. Moreover, as he is the joint holder of the savings account, he will be entitled to receive the 10 million MNT balance. In such a case, the total of the compensation received by citizen Munkhuu shall not exceed 20 million MNT, including the other current and savings account in the liquidated bank.

 

INHERITED DEPOSIT
In case of the compensation for the inherited deposit, the heir shall receive separate reimbursement for his savings account and inherited deposit. “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн 17 дугаар зүйлийн 17.3 дах заалт 
Explanation:

Хадгаламж эзэмшигч нэр: Тамир

 

Deposit type Account type Total account balance
/MNT/
Харилцах 500,000
Time deposit Өв залгамжлал 30,000,000
Total account balance   30,500,000
ТАМИРЫН ДАНСНЫ ДААТГАГДСАН ХАДГАЛАМЖИЙН ДҮН   500,000
ӨВ ЗАЛГАМЖЛАЛААР АВАХ ДААТГАГДСАН ХАДГАЛАМЖИЙН ДҮН   20,000,000
Amount of ineligible deposits   10,000,000

Explanation:
Deposit holder Tamir has a current account in the liquidated bank. He also has an inherited deposit account. The Deposit Insurance Corporation will separately reimburse up to 20 million MNT for Tamir’s current account and up to 20 million MNT for his inherited deposit. In other words, Tamir will receive 20,500,000MNT compensation. ** The remaining 10 million MNT not covered with the deposit insurance can be claimed from the bank receiver of the liquidated bank.

EN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]