Excluded Categories

Excluded Categories

The following accounts are not eligible for insurance.

 • Under section 1 of the law against money laundering and terrorism, an individual’s account with no name, serial account, or using a fake name;
 • An account certificate with no name or other nameless financial instruments;
 • An account that will not be compensated for the stated amount.
 • Хэрвээ таны аль нэг данс даатгалд үл хамрагдах нөхцөлд багтсан тохиолдолд хуулиар танд даатгалын нөхөн төлбөр олгохгүйг анхаарна уу.

The accounts of the following entities are not eligible for deposit insurance.

 • Банк;
 • Төрийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага;
 • Эрүүл мэндийн, тэтгэврийн болон нийгмийн албан журмын даатгалын сан;
 • Банкны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2-т заасан банкны холбогдох этгээд;
 • Даатгалын тохиолдол бий болохоос өмнөх гурван жилийн хугацаанд банкны санхүүгийн тайланд аудит хийсэн аудитор болон аудитын байгууллага;
 • According to Mongol Bank’s supervision report, account holders that contributed to the decrease in financial performance of the Bank, and account holders that were given financial advantage by the Bank:
  • Гүйлгээний төрөл, эрсдэлийн түвшин, зээлдэгчийн төлбөрийн чадвар болон барьцааны төрөл зэргийг харгалзан үзэхэд бусад хадгаламж эзэмшигчээс онцгой нөхцөлтэй зээл авсан;
  • Received a much lower interest rate compared to other account holders;
  • Даатгалын тохиолдол бий болох үед Монголбанкны статистик мэдээллээр хадгаламж эзэмшигчдийн авч байгаа хадгаламжийн дундаж хүүгээс 50 хувиас илүү хүү авсан;
 • Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкинд байршуулсан хөрөнгө.

Deposit insurance reimbursement will not be made to the abovementioned individuals. However, depositors whose transactions have been sealed or suspended, will only be reimbursed if the decision to seal or suspend has been revoked.

/жич: Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан/

EN

Add Your Heading Text Here

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]