Хадгаламжийн тойм

/сая.төг/
Банкны систем 2013 оны
1-р улирал
2013 оны
2-р улирал
2013 оны
3-р улирал
Харилцах, хадгаламжийн хэмжээ              7,422,875              8,469,269              9,432,098
      Нөлөө бүхий банкууд              5,962,730              6,740,898              7,699,442
       Бусад банкууд              1,460,145              1,728,371              1,732,656

Банкны систем 2013 оны
1-р улирал
2013 оны
2-р улирал
2013 оны
3-р улирал
Арилжааны банкны тоо 14 14 13
Харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн тоо              4,033,908              4,102,006              4,089,919
       Нөлөө бүхий банкууд              2,679,483              2,746,373              2,728,934
       Бусад банкууд              1,354,425              1,355,633              1,360,985

Банкны систем 2013 оны
1-р улирал
2013 оны
2-р улирал
2013 оны
3-р улирал
2013 онд
Даатгалын улирлын хураамж      5,069,806,854      5,347,265,111      6,749,787,130    17,166,859,096
       Нөлөө бүхий банкууд

     4,513,444,722      4,748,286,844      5,355,313,270    14,617,044,835
       Бусад банкууд        556,362,132       598,978,267   1,394,473,861     2,549,814,260

Асуулт хариулт

Даатгагдсан хадгаламж эзэмшигч гэж хэн бэ?
Банкинд харилцах болон мөнгөн хадгаламжийн данс эзэмшиж байгаа хувь хүн болон хуулийн этгээдийг хэлнэ.
Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцох
1.Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцохдоо хадгаламж эзэмшигч бүрийн тухайн банкинд эзэмшиж байгаа нийт хадгаламжийн дүн болон гэрээний дагуу хуримтлагдсан хүүгийн дүнг даатгалын тохиолдол бий болсон өдрийн байдлаар нэгтгэж, хадгаламж эзэмшигчээс тухайн банкинд төлбөл зохих зээл, хүүгийн хамт хасч тодорхойлно.
2. Хадгаламж эзэмшигч даатгалын тохиолдол бий болсон банкинд хэд хэдэн хадгаламжийн данстай бол түүний бүх дансыг нэг дансанд нэгтгэн даатгалын нөхөн төлбөрийг тооцно. 
3. Хамтарсан данс эзэмшигчдэд төлөх даатгалын нөхөн төлбөрийн нийт хэмжээ 20 сая төгрөгөөс илүүгүй байна.
4. Хамтарсан дансан дахь эзэмшлийн хувь нь тэнцүү биш гэдгийг нотолсон баримт гаргаснаас бусад тохиолдолд хамтарсан данс эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөрийг тэнцүү хувааж тооцно.
Даатгалд хамаарахгүй хадгаламж
1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 6.4.1-д заасан этгээдийн нэргүй, дугаарласан, эсхүл хуурамч нэрээр нээсэн данс
2. Нэргүй хадгаламжийн сертификат болон бусад төрлийн нэргүй санхүүгийн хэрэгсэл
3. Нэрлэсэн үнээр эргэж төлөгдөхгүй хадгаламж

Холбоос