ХДК-ын бүтэц

Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн хэлтсийн танилцуулга

ХДК-ын бүтэц

 

Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн хэлтсийн танилцуулга

Тамгын хэлтэс нь корпорацийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, хууль эрх зүйн зохицуулалт, бичиг хэрэг хөтлөлт, мэдээллийн технологийн дотоод болон гадаад сүлжээний аюулгүй байдлыг хариуцан ажилладаг бөгөөд “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай” хууль, Корпорацийн “Хөдөлмөрийн дотоод журам”, “Ёс зүйн дүрэм” болон бусад холбогдох дүрэм журмыг мөрдлөг болгон ажилладаг.

Хөрөнгө зохицуулалт, санхүү бүртгэлийн хэлтэс нь корпорацийн сангийн хөрөнгийгБанкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль, Монгол улсын нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг, Хөрөнгө оруулалтын бодлого болон бусад хууль, журамд нийцүүлэн удирдах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажилладаг бөгөөд дотроо хөрөнгө оруулалт, санхүү, авлага барагдуулах бүтцээр чиг үүргээ хэрэгжүүлдэг.

Судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээний хэлтэс нь даатгалын хураамжийг төвлөрүүлэх, сангийн эрсдэлийг үнэлэх зорилгоор гишүүн банкуудын тайланд дүн шинжилгээ хийх, хадгаламжийн даатгал болон банк санхүүгийн судалгааг тогтмол хийх, түүнчлэн олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх, корпорацийн үйл ажиллагааны ил тод байдал, үнэн зөв мэдээллийн талаар олон нийтийг мэдээллээр хангах, дотоод, гадаадын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр ажилладаг.

 

Бидний тухай

Асуулт хариулт

Даатгагдсан хадгаламж эзэмшигч гэж хэн бэ?
Банкинд харилцах болон мөнгөн хадгаламжийн данс эзэмшиж байгаа хувь хүн болон хуулийн этгээдийг хэлнэ.
Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцох
1.Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцохдоо хадгаламж эзэмшигч бүрийн тухайн банкинд эзэмшиж байгаа нийт хадгаламжийн дүн болон гэрээний дагуу хуримтлагдсан хүүгийн дүнг даатгалын тохиолдол бий болсон өдрийн байдлаар нэгтгэж, хадгаламж эзэмшигчээс тухайн банкинд төлбөл зохих зээл, хүүгийн хамт хасч тодорхойлно.
2. Хадгаламж эзэмшигч даатгалын тохиолдол бий болсон банкинд хэд хэдэн хадгаламжийн данстай бол түүний бүх дансыг нэг дансанд нэгтгэн даатгалын нөхөн төлбөрийг тооцно. 
3. Хамтарсан данс эзэмшигчдэд төлөх даатгалын нөхөн төлбөрийн нийт хэмжээ 20 сая төгрөгөөс илүүгүй байна.
4. Хамтарсан дансан дахь эзэмшлийн хувь нь тэнцүү биш гэдгийг нотолсон баримт гаргаснаас бусад тохиолдолд хамтарсан данс эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөрийг тэнцүү хувааж тооцно.
Даатгалд хамаарахгүй хадгаламж
1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 6.4.1-д заасан этгээдийн нэргүй, дугаарласан, эсхүл хуурамч нэрээр нээсэн данс
2. Нэргүй хадгаламжийн сертификат болон бусад төрлийн нэргүй санхүүгийн хэрэгсэл
3. Нэрлэсэн үнээр эргэж төлөгдөхгүй хадгаламж

Холбоос