Мэдээ мэдээлэл

Citigroup-ын Banamex нэгжийг торгохоор болсон байна

Холбооны нөөцийн банкны хууль сахиулагчид хууль бус санхүүгийн гүйлгээ болон бусад сэжигтэй үйл ажиллагааны эсрэг зохих хамгаалалтыг хийж, Citigroup-ын Banamex нэгжийг торгохоор болсон байна

2015-08-12 02:08:56 Дэлгэрэнгүй

Хамтын ажиллагааны санамж бичиг/MOU/-т гарын үсэг зурлаа.

Харилцан Ойлголцлын Санамж Бичиг байгуулав.

2015-07-27 06:07:09 Дэлгэрэнгүй

ТӨГРӨГ ДЭЛХИЙД ГАРЛАА

ТӨГРӨГ ДЭЛХИЙД ГАРЛАА

2015-07-06 03:07:18 Дэлгэрэнгүй

Мөнгөний бодлогын хүүг хэвээр үлдээлээ

Мөнгөний бодлогын хүүг хэвээр үлдээлээ

2015-07-03 12:07:56 Дэлгэрэнгүй

Төрөөс иргэддээ “НӨАТ”-ын урамшуулал олгодог болно.

Төрөөс иргэддээ “НӨАТ”-ын урамшуулал олгодог болно.

2015-07-01 12:07:39 Дэлгэрэнгүй

LET PREVAIL EVERY GOOD DEED!

LET PREVAIL EVERY GOOD DEED!

2015-07-01 06:07:21 Дэлгэрэнгүй

Богд банк АНУ-ын татварын албанд бүртгүүлжээ.

Богд банк АНУ-ын татварын албанд бүртгүүлжээ.

2015-06-30 12:06:35 Дэлгэрэнгүй

ХАДГАЛАМЖ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛИЙГ ОНЛАЙНААР АВАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО.

ХАДГАЛАМЖ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛИЙГ ОНЛАЙНААР АВАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО.

2015-06-30 12:06:32 Дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

Асуулт хариулт

Даатгагдсан хадгаламж эзэмшигч гэж хэн бэ?
Банкинд харилцах болон мөнгөн хадгаламжийн данс эзэмшиж байгаа хувь хүн болон хуулийн этгээдийг хэлнэ.
Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцох
1.Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцохдоо хадгаламж эзэмшигч бүрийн тухайн банкинд эзэмшиж байгаа нийт хадгаламжийн дүн болон гэрээний дагуу хуримтлагдсан хүүгийн дүнг даатгалын тохиолдол бий болсон өдрийн байдлаар нэгтгэж, хадгаламж эзэмшигчээс тухайн банкинд төлбөл зохих зээл, хүүгийн хамт хасч тодорхойлно.
2. Хадгаламж эзэмшигч даатгалын тохиолдол бий болсон банкинд хэд хэдэн хадгаламжийн данстай бол түүний бүх дансыг нэг дансанд нэгтгэн даатгалын нөхөн төлбөрийг тооцно. 
3. Хамтарсан данс эзэмшигчдэд төлөх даатгалын нөхөн төлбөрийн нийт хэмжээ 20 сая төгрөгөөс илүүгүй байна.
4. Хамтарсан дансан дахь эзэмшлийн хувь нь тэнцүү биш гэдгийг нотолсон баримт гаргаснаас бусад тохиолдолд хамтарсан данс эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөрийг тэнцүү хувааж тооцно.
Даатгалд хамаарахгүй хадгаламж
1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 6.4.1-д заасан этгээдийн нэргүй, дугаарласан, эсхүл хуурамч нэрээр нээсэн данс
2. Нэргүй хадгаламжийн сертификат болон бусад төрлийн нэргүй санхүүгийн хэрэгсэл
3. Нэрлэсэн үнээр эргэж төлөгдөхгүй хадгаламж

Холбоос