Мэдээ мэдээлэл

Mongolia Business Summit 2015 discuss business opportunities in Mongolia

Mongolia Business Summit 2015 discuss business opportunities in Mongolia

2015-06-25 02:06:52 Дэлгэрэнгүй

МОНГОЛЫН БИЗНЕСИЙН ДЭЭД УУЛЗАЛТАНД ГАДААДЫН 40 ГАРУЙ БАЙГУУЛЛАГА ОРОЛЦОВ.

МОНГОЛЫН БИЗНЕСИЙН ДЭЭД УУЛЗАЛТАНД ГАДААДЫН 40 ГАРУЙ БАЙГУУЛЛАГА ОРОЛЦОВ.

2015-06-25 02:06:11 Дэлгэрэнгүй

ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ХОРООГООР 284 ТӨСӨЛ ДЭМЖИГДЛЭЭ.

284 ТӨСӨЛ ДЭМЖИГДЛЭЭ.

2015-06-23 02:06:02 Дэлгэрэнгүй

ДЭЛХИЙН БАНК 63 САЯ АМ ДОЛЛАРЫН САНХҮҮЖИЛТ ХИЙХЭЭР БОЛОВ

ДЭЛХИЙН БАНК 63 САЯ АМ ДОЛЛАРЫН САНХҮҮЖИЛТ ХИЙХЭЭР БОЛОВ

2015-06-22 12:06:03 Дэлгэрэнгүй

MOODY’S агентлагийн үнэлгээг хэрхэн унших вэ?

Дэлхийн улс орнуудын Засгийн газар, банк санхүү болон бизнесийн байгууллагын зээлжих зэрэглэлийг тогтоодог олон улсын нэр хүнд бүхий үнэлгээний Мoody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings гэсэн гурван том байгууллага байдаг

2015-06-22 12:06:01 Дэлгэрэнгүй

DIFFERENT TYPES OF DEPOSITS OPTIONS ARE AVAILABLE. HOW DO YOU SEE THE FOUNDATION OF DEPOSIT AND SAVINGS AT THE MARKET?

DIFFERENT TYPES OF DEPOSITS OPTIONS ARE AVAILABLE. HOW DO YOU SEE THE FOUNDATION OF DEPOSIT AND SAVINGS AT THE MARKET?

2015-06-17 06:06:20 Дэлгэрэнгүй

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DEPOSIT INSURERS (IADI) HAS CHOSEN DEPOSIT INSURANCE CORPORATION OF MONGOLIA AS 2014’S TOP ORGANIZATION

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DEPOSIT INSURERS (IADI) HAS CHOSEN DEPOSIT INSURANCE CORPORATION OF MONGOLIA AS 2014’S TOP ORGANIZATION

2015-06-17 06:06:01 Дэлгэрэнгүй

DEPOSIT INSURANCE CORPORATION OF MONGOLIA HAS BECAME TOP ORGANIZATION

DEPOSIT INSURANCE CORPORATION OF MONGOLIA HAS BECAME TOP ORGANIZATION

2015-06-17 06:06:00 Дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

Асуулт хариулт

Даатгагдсан хадгаламж эзэмшигч гэж хэн бэ?
Банкинд харилцах болон мөнгөн хадгаламжийн данс эзэмшиж байгаа хувь хүн болон хуулийн этгээдийг хэлнэ.
Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцох
1.Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцохдоо хадгаламж эзэмшигч бүрийн тухайн банкинд эзэмшиж байгаа нийт хадгаламжийн дүн болон гэрээний дагуу хуримтлагдсан хүүгийн дүнг даатгалын тохиолдол бий болсон өдрийн байдлаар нэгтгэж, хадгаламж эзэмшигчээс тухайн банкинд төлбөл зохих зээл, хүүгийн хамт хасч тодорхойлно.
2. Хадгаламж эзэмшигч даатгалын тохиолдол бий болсон банкинд хэд хэдэн хадгаламжийн данстай бол түүний бүх дансыг нэг дансанд нэгтгэн даатгалын нөхөн төлбөрийг тооцно. 
3. Хамтарсан данс эзэмшигчдэд төлөх даатгалын нөхөн төлбөрийн нийт хэмжээ 20 сая төгрөгөөс илүүгүй байна.
4. Хамтарсан дансан дахь эзэмшлийн хувь нь тэнцүү биш гэдгийг нотолсон баримт гаргаснаас бусад тохиолдолд хамтарсан данс эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөрийг тэнцүү хувааж тооцно.
Даатгалд хамаарахгүй хадгаламж
1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 6.4.1-д заасан этгээдийн нэргүй, дугаарласан, эсхүл хуурамч нэрээр нээсэн данс
2. Нэргүй хадгаламжийн сертификат болон бусад төрлийн нэргүй санхүүгийн хэрэгсэл
3. Нэрлэсэн үнээр эргэж төлөгдөхгүй хадгаламж

Холбоос