Капитал банкны нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагааны явцын мэдээ

Хадгаламжийн даатгалын корпораци 2019 оны 4-р сарын 19-ний өдрөөс эхлэн албадан татан буугдсан Капитал банкны харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн 20 сая хүртэлх төгрөгийн даатгалын нөхөн төлбөрийг ХААН Банкаар дамжуулан олгож эхэлсэн.   Албадан татан буугдсан Капитал банкны 354,260 харилцах, хадгаламж эзэмшигчдэд 44,662,554,578 төгрөгийн нөхөн төлбөрийг олгохоос 2021 оны 9 дүгээр сарын 30-ний өдрийн байдлаар 35,695 хадгаламж […]