Ажлын байран дахь хээл хахууль, авлигын зургаан шинж тэмдэг

Хээл хахууль, авлигын улмаас жил бүр олон их наяд ам.доллар хохирол учирч байна. Үүний тэн хагас нь байгууллагын ажилтнууд болон гүйцэтгэгч этгээдтэй холбоотой байдаг. Их Британи Улсын 2010 онд батлагдсан Хахуулийн тухай хууль болон Гадаад авлигын үйл ажиллагааны тухай хуульд гэм буруутай этгээдэд нэн хүнд хариуцлага ногдуулахаар хуульчилсан байдаг. Гэвч НҮБ-аас гаргасан тооцооллоор жил бүр […]