Даатгалд үл хамаарах хадгаламж

Даатгалд үл хамаарах хадгаламж

Дараах хадгаламж даатгалд үл хамаарна.

 • Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасан этгээдийн нэргүй, дугаарласан, эсхүл хуурамч нэрээр нээсэн данс,
 • Нэргүй хадгаламжийн сертификат болон бусад төрлийн нэргүй санхүүгийн хэрэгсэл
 • Нэрлэсэн үнээр эргэж төлөгдөхгүй хадгаламж
 • Хэрвээ таны аль нэг данс даатгалд үл хамрагдах нөхцөлд багтсан тохиолдолд хуулиар танд даатгалын нөхөн төлбөр олгохгүйг анхаарна уу.

Дараах этгээдийн хадгаламж даатгалд үл хамаарна

 • Банк
 • Төрийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага
 • Эрүүл мэндийн, тэтгэврийн болон нийгмийн албан журмын даатгалын сан
  Банкны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2-т заасан банкны холбогдох этгээд
 • Даатгалын тохиолдол бий болохоос өмнөх гурван жилийн хугацаанд банкны санхүүгийн тайланд аудит хийсэн аудитор болон аудитын байгууллага
 • Монголбанкны хянан шалгалтын тайлангаар банкны санхүүгийн байдал муудахад нөлөөлсөн, банкны үйлчилгээ авахдаа санхүүгийн давуу эрх эдэлсэн нь тогтоогдсон дор дурдсан хадгаламж эзэмшигч:
  • Гүйлгээний төрөл, эрсдэлийн түвшин, зээлдэгчийн төлбөрийн чадвар болон барьцааны төрөл зэргийг харгалзан үзэхэд бусад хадгаламж эзэмшигчээс онцгой нөхцөлтэй зээл авсан,
  • Банкны бусад хадгаламж эзэмшигчээс илт бага хүүтэй зээл авсан
  • Даатгалын тохиолдол бий болох үед Монголбанкны статистик мэдээллээр хадгаламж эзэмшигчдийн авч байгаа хадгаламжийн дундаж хүүгээс 50 хувиас илүү хүү авсан,
 • Дээрх дурдсан этгээдүүдэд даатгалын нөхөн төлбөр олгохгүй. Харин битүүмжилсэн болон гүйлгээг түдгэлзүүлсэн хадгаламж эзэмшигчдэд зөвхөн битүүмжлэх болон гүйлгээг түдгэлзүүлэх шийдвэр хүчингүй болсон тохиолдолд даатгалын нөхөн төлбөрийг олгоно.

/жич: Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан/

MN

Add Your Heading Text Here